Rättsligt Meddelande

Allmänna användarvillkor

Rättsligt meddelande

1. Identifikationsuppgifter

1.1. EDITORA BALEAR, S.A. (nedan kallat FÖRETAGET) är ett företag vars registrerade kontor ligger i Palma de Mallorca, på C/Puerto Rico 15 med spanskt skatteregistreringsnummer (CIF) A-07015845. Företagets e-postadress är följande: webmaster.diariomallorca@epi.es

1.2. FÖRETAGET är registrerat i företagsregistret i Palma de Mallorca på blad 124 i volym 501, bok 422 i tredje företagsavdelningen, sida PM-2704, 27:e registreringen.

1.3. Innehållet på webbsidan: www.diariodemallorca.es tillhandahålls av FÖRETAGET.

2. Syftet med det rättsliga meddelandet och användarens godkännande.

2.1. Detta rättsliga meddelande reglerar villkoren för tillgång till och användning av webbsidan www.diariodemallorca.es (nedan kallad «webbplatsen»), som FÖRETAGET ställer till användarens förfogande på internet.

2.2. Med användare menas varje person som har åtkomst till eller använder webbplatsen.

2.3. En användare, registrerad eller ej, som besöker eller använder webbplatsen eller någon av dess webbsidor godkänner i och med den handlingen detta rättsliga meddelande utan förbehåll. Vi ber dig därför läsa igenom det noggrant.

3. Ändringar av villkoren i det rättsliga meddelandet

FÖRETAGET kan när som helst och utan förvarning ändra detta rättsliga meddelandet genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen. Det åligger användaren att granska webbplatsen och det rättsliga meddelandet för att hålla sig informerad om dess innehåll.

4. Användning av webbplatsen.

Användaren åtar sig att använda innehåll och tjänster på ett lämpligt sätt (exempelvis chattjänster, diskussionsforum eller diskussionsgrupper) detta inkluderar, men är inte begränsat till, att:

4.1. Använda webbplatsen, dess innehåll och tjänster i enlighet med lagen, detta rättsliga meddelande, god sed och allmän ordning. Följaktligen förbinder sig användare till att inte använda webbplatsen för olagliga ändamål eller syften, eller sådana som strider mot detta rättsliga meddelande, sådana som kan skada tredje parts intressen eller rättigheter eller som på något sätt kan skada, avaktivera eller försämra webbplatsen eller dess tjänster, eller förhindra andra användare att använda sig av webbplatsen.

4.2. Inte förstöra, ändra, avaktivera eller skada information, program eller dokument som finns på webbplatsen.

4.3. Inte ta bort, ändra, kringgå eller manipulera någon skyddsmekanism eller något skyddssystem som finns installerat på webbplatsen.

4.4. Inte införa program, virus, makron eller någon annan enhet som orsakar eller kan orsaka någon typ av förändring i datasystemet hos FÖRETAGET eller tredje part.

4.5. Inte reproducera, distribuera, överföra till allmänheten – oavsett på vilket sätt – eller använda information, meddelanden, grafiska element, teckningar, ljud- eller bildfiler, fotografier, inspelningar, programvara och, generellt sett, allt slags material som finns tillgängligt på webbplatsen eller via tjänsterna som erbjuds där, på något som helst sätt eller med något som helst tekniskt hjälpmedel, utan tillstånd från FÖRETAGET.

4.6. Använda innehåll och tjänster som FÖRETAGET ställer till förfogande på sin webbplats på ett korrekt sätt (exempelvis kommentarer, forum o.s.v.) och inte använda dem för att delta i olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot god tro och det rättsliga systemet.

FÖRETAGET förbehåller sig rätten att avlägsna kommentarer och bidrag som bryter mot respekten för den mänskliga värdigheten; är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska; skadar ungdom eller barn; bryter mot allmän ordning eller säkerhet, eller som enligt dess uppfattning inte är lämpliga för publicering. FÖRETAGET skall under inga omständigheter ansvara för de åsikter som uttrycks av användare via forum, chattar eller andra verktyg för deltagande.

5. Tillgång till webbplatsen

5.1. Åtkomst till och/eller användning av webbplatsen är fritt och gratis för användarna.

5.2. Vissa av de tjänster och det innehåll som FÖRETAGET erbjuder kan kräva registrering och/eller att det finns ett kontrakt och att ett pris betalts enligt allmänna villkor för registrering och kontrakt, vilka tydligt ställs till användarens förfogande och vetskap.

5.3. FÖRETAGET kan även fastställa särskilda obligatoriska villkor för användning och/eller kontrakt gällande vissa specifika produkter eller tjänster som erbjuds via webbplatsen. Därför bör användaren noggrant läsa motsvarande särskilda villkor som skapats för detta ändamål av FÖRETAGET innan användaren ingår avtal gällande sådana specifika produkter eller tjänster.

Registrering och användning och/eller avtal gällande produkter och tjänster som erbjuds på webbplatsen innebär ett godkännande av de allmänna och/eller särskilda villkor som reglerar dem i den version som FÖRETAGET publicerat vid den tidpunkt sådan användning äger rum och/eller avtal ingås.

5.4. Användning och/eller köp av vissa produkter och tjänster som erbjuds av FÖRETAGET på webbsidan kräver att användaren registrerar sig och uppger sina personuppgifter via ett elektroniskt formulär för registrering av användare, information som användaren frivilligt skickar. Användaren skall ansvara för att den information som uppges är sanningsenlig och laglig, samt hålla den uppdaterad. Det är obligatoriskt att uppge den information som efterfrågas under registreringsprocessen för att den skall kunna slutföras och detta räknas som ett otvetydigt uttryck för att användaren godkänner att personuppgifterna inkluderas i FÖRETAGETS databas för sådant ändamål. Användarnas personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med punkt 6 i detta rättsliga meddelande och registreringsvillkoren.

5.5. Barn under 14 år skall inte registrera sig eller köpa produkter och tjänster på webbplatsen. Om FÖRETAGET upptäcker att ett barn under 14 år har registrerat sig kommer man att avbryta registreringen och förhindra åtkomst av vederbörande till produkter, tjänster och innehåll på webbplatsen.

6. Skydd av personuppgifter

6.1. I enlighet med spansk lagstiftning informerar FÖRETAGET härmed användaren om att personuppgifterna som krävs i samband med registrering och användande och/eller införskaffande av produkter och tjänster som erbjuds på webbplatsen kommer att hanteras automatiserat och införlivas i motsvarande dataregister under den typ av säkerhet som krävs för att garantera skyddet av personuppgifterna i fråga, för att kunna utföra hantering, administration, tillhandahållande, utvidgande och förbättring av verksamheten och erbjuda en mer personlig och effektiv service.

6.2. För mer information om denna punkt, vänligen läs vår integritets- och dataskyddspolicy.

7. Immateriell och industriell äganderätt. Alla rättigheter förbehållna.

7.1. Källkoder, dataprogram, text, mönster, bilder, databaser, logotyper, struktur, varumärken och andra element på webbplatsen är skyddade av lagar och internationella föredrag om immateriell och industriell äganderätt.

7.2. Alla rättigheter för industriell och intellektuell egendom gällande webbplatsen och dess innehåll tillhör, som upphovsman till det kollektiva arbetet eller som förvärvare, FÖRETAGET eller i förekommande fall tredje part.

7.3. Användaren åtar sig att respektera de immateriella och industriella äganderätterna som innehas av FÖRETAGET och tredje part.

7.4. Användare som skickar information till FÖRETAGET uttrycker, garanterar och accepterar att de har rätt att göra så, att sådan information inte strider mot några rättigheter för immateriell egendom, varumärke, patent, affärshemlighet eller annan sådan rätt som innehas av tredje part, att sådan information inte är konfidentiell och att sådan information inte kan skada tredje part. Användaren erkänner uttryckligen sitt ansvar för den information och de bilder som skickas in och tar ansvar, utan begränsningar, för deras exakthet, laglighet, originalitet och ägandeförhållande. Webbplatsen tar inget ansvar för innehållet i sådana meddelanden.

7.5. Användaren kan se alla delar av webbplatsen, skriva ut dem, kopiera dem och spara dem på sin dators hårddisk eller andra fysiska medium förutsatt att så görs enbart och uteslutande för eget, privat bruk.

7.6. FÖRETAGET ger tillgång till information, tjänster, program och data på internet som kan tillhöra tredje part. I dessa fall ansvarar FÖRETAGET inte för innehållet eller några anspråk som kan uppstå från dess kvalitet, pålitlighet, noggrannhet eller riktighet.

7.7. Enligt bestämmelserna i artikel 32.1 av den reviderade texten för lagen om immaterialrätt motsätter sig FÖRETAGET uttryckligen användning av något innehåll på denna webbplats för att genomföra recensioner eller tidningsklipp utan föregående tillstånd från FÖRETAGET.

7.8. FÖRETAGET förbehåller sig rätten att avgöra om information som tillhandahålls av användare eller som dyker upp på webbplatsen går emot webbplatsens policy och anda och därmed även när det är nödvändigt att ta bort den.

8. Reklammeddelanden

Innehållet på denna webbplats utgör ett enda verk och FÖRETAGET ställer det till användarnas förfogande som sådant. En användare som tillgodogör sig information och tjänster som ställs till allmänhetens förfogande på denna webbplats accepterar därmed ovillkorligen att ta emot reklambudskap som ingår i densamma, oavsett dess format. Användaren kan omöjligen tillgodogöra sig information och service på denna webbsida utan att samtidigt erhålla de reklambudskap som ingår. När användare begär tillgång till FÖRETAGETS webbsida vet och samtycker de till att webbsidan huvudsakligen finansieras av inkomst som härrör sig från de reklammeddelanden som förekommer där. FÖRETAGET förbjuder följaktligen å de striktaste att användare som vill tillgodogöra sig innehållet på denna webbsida installerar någon form av programvara eller teknologi som gör det möjligt att sära på tillgodogörande av informativt material och reklammeddelanden på webbsidan. Om innehållet i denna bestämmelse inte respekteras förbehåller sig FÖRETAGET rätten att neka användaråtkomst under den tid FÖRETAGET anser vara behövlig samt utövandet av de rättsliga åtgärder som krävs för att försvara dess legitima intressen.

9. Länkar till tredje part

9.1. Skulle länkar eller hyperlänkar förekomma på webbplatsen till andra sidor på internet skall FÖRETAGET inte utöva någon som helst kontroll över sådana webbplatser och innehåll. FÖRETAGET tar under inga omständigheter något ansvar för innehållet i någon länk som hör till en utomstående webbplats och garanterar heller inte teknisk tillgänglighet, kvalitet, pålitlighet, exakthet, omfång, riktighet, giltighet och författningsenlighet för något som helst material eller information som finns i hyperlänkarnas titlar eller på andra platser på internet.

Dessa länkar tillhandahålls endast för att informera användaren om andra källor till information om ett visst ämne; att en länk inkluderats innebär inte att FÖRETAGET godkänner den webbsida som länkats till.

9.2. FÖRETAGET godkänner endast att man refererar till dess innehåll på andra webbplatser om det görs med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning, samt att man under inga omständigheter reproducerar FÖRETAGETS innehåll utan vederbörligt tillstånd.

10. Användning av kakor

Denna webbplats använder sig av kakor, vänligen läs vår policy för kakor.

11. Begränsning av FÖRETAGETS ansvar

11.1. FÖRETAGET gör allt som står i dess makt för att tillse att information som tillhandahålls på webbplatsen är sann och felfri. Skulle det uppstå ett fel av detta slag, vilket FÖRETAGET alltid strävar efter att undvika, skall det rättas till så snart FÖRETAGET uppmärksammats på detta.

11.2. FÖRETAGET ansvarar inte, under några omständigheter, för skador och förluster av något slag som uppstår som resultat av att den information som finns på webbplatsen använts.

11.3. FÖRETAGET garanterar inte permanent tillgång till webbplatsen eller de tjänster som tillhandahålls och är därmed uttryckligen undantaget från ansvar för problem med tjänsterna som härrör sig till serversystemet eller anslutningsnät samt skador som orsakats på grund av datavirus eller sabotageprogram.

11.4. Eftersom en del av innehållet på webbplatsen kommer från andra användare kan FÖRETAGET inte garantera riktigheten av sådant innehåll eller meddelanden som skickats av andra användare, inte heller kvalitet, säkerhet eller lagenlighet för det som erbjuds på webbplatsen. Användaren bekräftar och accepterar att användandet av webbplatsen liksom införskaffande av tjänster och förvärv därmed görs helt på egen risk och ansvar.

12. Meddelanden

12.1. Vid tillämpningen av detta rättsliga meddelande och för all kommunikation som krävs mellan FÖRETAGET och användaren bör den senare kontakta kundservice via e-postmeddelande till webmaster.diariomallorca@epi.es, eller genom skriftligt meddelande skickat till FÖRETAGETS avdelning för kundservice på C/Puerto Rico 15 i Palma de Mallorca.

12.2. Kommunikation mellan FÖRETAGET och användaren genomförs i enlighet med uppgifterna som uppgivits i det elektroniska formulär som används för användarregistrering.

12.3. Användaren får inte använda sig av webbplatsen eller kommunikationsverktygen för att samla adresser, skicka skräppost eller bryta mot detta rättsliga meddelande eller integritetspolicyn. FÖRETAGET kan komma att revidera eller filtrera meddelanden från användare för att kontrollera skadlig aktivitet eller förbjudet innehåll. Vänligen kontakta kundtjänst för att rapportera spam som skickats av andra användare.

13. Rättsliga åtgärder

FÖRETAGET reserverar sig även rätten att inleda nödvändiga civil- eller straffrättsliga åtgärder vid felaktig användning av webbplatsen och dess innehåll, eller på grund av brott mot dessa regler och villkor.

14. Tillämplig lag och jurisdiktion

14.1. Detta rättsliga meddelande skall tolkas och styras av sina egna villkor samt gällande spansk lagstiftning.

14.2. Behörig domstol vid alla tvister skall vara den domstol som gäller för FÖRETAGETS adress.